Transport odpadów niebezpiecznych – przepisy i uprawnienia ADR

paź 6, 2023 | Blog

Zarządzanie i transport odpadów medycznych to tematy złożone, wymagające ścisłego przestrzegania przepisów i standardów. Szczególnie gdy mówimy o odpadach niebezpiecznych. W związku z globalną troską o zdrowie publiczne i ochronę środowiska, odpowiednie postępowanie z odpadami medycznymi staje się kluczowe. W tym artykule poruszamy najważniejsze kwestie związane z ADR w kontekście transportu odpadów medycznych.

Odpady niebezpieczne – również medyczne

Odpady medyczne według polskiego prawa dzieli się na 3 kategorie, o czym więcej pisaliśmy w artykule: Co się dzieje z odpadami medycznymi? Ustawa o utylizacji odpadów medycznych. Spora część z nich zalicza się do odpadów niebezpiecznych, czyli zawierających biologiczny czynnik chorobotwórczy, drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty.

W związku z tym ich segregacja, transport i utylizacja wymagają szczególnej uwagi, a obowiązujące przepisy nakładają na szpitale, przychodnie, gabinety weterynaryjne czy firmy transportowe surowe obowiązki. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Segregacja odpadów medycznych – ważne zasady i rozporządzenie.

Transport odpadów niebezpiecznych medycznych a ADR

Podmioty generujący odpady medyczne niebezpieczne powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z przeprowadzaniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny współpracują z firmami transportującymi. Są to wyspecjalizowane jednostki, które muszą zadbać nie tylko o odpowiednią flotę pojazdów, ale również o przeszkolonych kierowców i doradców ADR.

Wykwalifikowane firmy i specjaliści odgrywają kluczową rolę w złożonym procesie zarządzania odpadami niebezpiecznymi. Przede wszystkim dlatego, że wielu klientów nierzadko ma problem z określeniem – co jest odpadem niebezpiecznym, a co nim nie jest. Wynika to poniekąd z tego, że aby właściwie dokonać selekcji, należy kierować się katalogami odpadów z polskiego prawa, a także z umowy ADR. Doradcy i firmy specjalizujące się w tej tematyce pomagają ustalić i wyjaśnić czym są i jak interpretować kody odpadów niebezpiecznych medycznych: UN 2814, UN 2900, UN 3291, UN 3549.

Co to jest ADR – przepisy

Skrót ADR, czyli “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” odnosi się do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową. Akt ten sporządzono w 1957 r. w Genewie i był on ratyfikowany przez Polskę w 1975 r. W kontekście niebezpiecznych odpadów medycznych, ADR jest niezwykle istotne, stanowiąc kluczowe ramy prawne regulujące ich bezpieczny transport.

Część odpadów medycznych jest uważana za niebezpieczne ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Mogą zawierać patogeny, substancje chemiczne, radioaktywne materiały, a także inne szkodliwe elementy. Dlatego, zgodność z przepisami ADR jest niezbędna w zarządzaniu tymi odpadami.

Przepisy ADR stawiają firmom transportujących niebezpieczne odpady medyczne konkretne wymogi. Doryczą one głównie kierowców oraz floty pojazdów, a także egzekwowania dobrych praktyk zarządzania odpadami. Konieczne są specjalistyczne szkolenia dla kierowców pojazdów przewożących tego typu ładunek. Dzięki temu klienci zyskują pewność, że są oni w pełni świadomi procedur i standardów bezpieczeństwa.

TPO świadcząc transport niebezpiecznych odpadów medycznych, gwarantuje bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Uzyskanie wszelkich uprawnień do wykonywania działalności było poprzedzone rzetelnym przygotowaniem firmy, jej infrastruktury, środków transportu, procedur bezpieczeństwa i pracowników do surowych wymogów prawnych.

Kierowca ADR

Kierowcy TPO uprawnieni do transportu drogowego odpadów niebezpiecznych posiadają zaświadczenia ADR. W celu ich uzyskania konieczne jest pozytywne przejście początkowego kursu ADR (jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy) lub doskonalącego kursu ADR (jeżeli stara się o przedłużenie zaświadczenia ADR).

Doradca ADR

Jedną z wytycznych obowiązujących przedsiębiorstwa przewożące odpady niebezpieczne jest posiadanie doradcy ADR ds. bezpieczeństwa. W TPO taki pracownik dysponuje szeroką wiedzą o towarach niebezpiecznych i sposobach ich klasyfikacji w transporcie. Służy on nie tylko firmie, ale jest dostępny również dla klientów.

Tablice ADR

Posiadacze uprawnień ADR zobowiązani są do właściwego oznaczenia pojazdów przewożących niebezpieczne odpady. Wówczas konieczne jest umieszczania nalepek ostrzegawczych i oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej zgodnie z wytycznymi ADR.

Pojazdy do przewożenia odpadów niebezpiecznych

Właściwe przygotowanie aut do transportu ADR jest określone przepisami. Do najważniejszych kwestii, o które musi zadbać przewoźnik, należą:

  • Materiały i odpady niebezpieczne muszą być umieszczone w odpowiednich opakowaniach, które spełniają określone normy bezpieczeństwa. Opakowania te muszą być również odpowiednio oznakowane etykietami i tabliczkami zgodnie z ADR.
  • Ładunek musi być stabilny i bezpiecznie umieszczony w pojeździe tak, aby uniknąć przemieszczania się czy przewracania w trakcie transportu.
  • W przypadku luźnych materiałów lub małych opakowań, konieczne jest ich odpowiednie ustabilizowanie za pomocą pasów, lin, siatek lub innych środków, aby zapobiec przemieszczaniu się ładunku.
  • Jeśli materiał lub odpad jest płynny lub może wyciekać, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających przed wyciekiem, takich jak pojemniki szczelne lub worki zewnętrzne.
  • Jeśli w pojeździe przewozi się różne rodzaje materiałów niebezpiecznych, konieczne jest zapobieganie reakcjom chemicznym między nimi poprzez odpowiednie oddzielenie i zabezpieczenie.
  • Pojazd przewożący odpady niebezpieczne musi być odpowiednio oznakowany, a kierowca powinien mieć dostęp do dokumentacji potwierdzającej rodzaj i ilość przewożonych materiałów.
  • Drzwi i pokrywy pojazdu muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć przypadkowego otwarcia podczas transportu.

Podsumowując, ADR stanowi fundamentalną część procesu zarządzania odpadami medycznymi, zwłaszcza tymi niebezpiecznymi. Przepisy międzynarodowej umowy wskazują firmom transportowym, w tym TPO, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie przewozić ładunek, aby zminimalizować wszelkie ryzyko dla zdrowia publicznego i środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby podmioty zajmujące się produkcją, transportem i utylizacją odpadów medycznych były świadome przepisów ADR i ściśle ich przestrzegały.

Przeczytaj także:

Co to jest numer BDO i kogo dotyczy rejestracja? Podstawowe informacje

Co to jest BDO? Kto musi się zainteresować tym skrótem? To baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która to zawiera rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Opisywany rejestr jest...

Kody odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym

Gabinety stomatologiczne w wyniku świadczonych usług opieki dentystycznej generują różnego rodzaju odpady medyczne. Te natomiast wymagają szczególnej uwagi, ze względu na niebezpieczną specyfikę i potencjalne ryzyko przenoszenia różnych chorobotwórczych...

Odpady medyczne w salonie kosmetycznym — co do nich zaliczamy?

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 3 ust. 8 odpady medyczne, to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Co oczywiste takie odpady wytwarzają...

Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych i sposób ich utylizacji

Zarządzanie odpadami medycznymi, w tym weterynaryjnymi, jest kluczowym elementem działalności gabinetów weterynaryjnych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są kategorie odpadów weterynaryjnych, a także jak właściwie i bezpiecznie zarządzać tymi produktami. Ta wiedza...

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Wileńska 4/8
94-029 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108