Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów – poznaj znaczenie KEO i KPO

sty 30, 2024 | Blog

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest uzupełniana danymi zbieranymi od jej użytkowników, którzy to są zobligowani do regularnego składania raportów. Jednym z pośrednich dokumentów powstających w wyniku tego procesu są karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Czym są te dokumenty? Jak i kiedy je wypełniać? Sprawdźmy to.

Ewidencja odpadów i sprawozdawczość w BDO

Czym jest karta ewidencji odpadów BDO? Zanim poznamy odpowiedź na to pytanie, należy przeanalizować cel karty ewidencji, a tym jak wskazuje sama nazwa, jest ewidencjonowanie.  Sposób tego zbierania danych znajdziemy w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w artykule 66.

Dowiadujemy się z niego, że posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

Innymi słowy, ewidencja odpadów to nic innego, jak ilościowy wykaz danego rodzaju odpadów, wytworzonych przez dany podmiot w określonym czasie. Co ważne karty ewidencji są jednym z dokumentów, które służą nam do prowadzenia ewidencji. Natomiast ewidencja odpadów jest podstawą do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych i złożenia stosownego sprawozdania rocznego do BDO. Jest ono składane do 15 marca za rok poprzedni.

Ustawa określa także możliwość (pod pewnymi warunkami) przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady, a co za tym idzie konieczność prowadzenia ewidencji. Podaje również, kogo ten obowiązek nie dotyczy. Są to przykładowo osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, które wytworzyły odpady budowlane i rozbiórkowe.

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów

Wracając do dokumentów stosowanych w ewidencji odpadów, należy wyróżnić następujące dokumenty, z podziałem na kilka grup:

 1. w przypadku posiadaczy odpadów:
  1. karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3,
  2. karty ewidencji odpadów,
  3. karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
  4. karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 2. w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów – karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
 3. w przypadku:
  1. podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  2. posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,
  3. transportującego odpady komunalne – karty przekazania odpadów komunalnych

W myśl przytoczonej już ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z artykułu 67 możemy dowiedzieć się jakie dane musi zawierać karta ewidencji odpadów (KEO) i karta przekazania odpadu (KPO). Są to następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, w tym wykonującego usługę transportu odpadów, adres siedziby oraz adres miejsca prowadzenia działalności;
 2. Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1;
 3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 4. Imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów, lub średnika w obrocie odpadami oraz miejsce zamieszkania, lub siedziby, o ile przekazanie odpadów odbywa się z udziałem tych podmiotów;
 5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej – w przypadku karty ewidencji odpadów;
 6. Imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania, lub siedziby władającego powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3;
 7. Rodzaj prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 8. Adres miejsca pochodzenia odpadów, w tym spoza terytorium kraju – z wyłączeniem wytwórców odpadów;
 9. Masę odpadów lub suchą masę odpadów oraz kod i rodzaj odpadów;
 10. Sposób gospodarowania odpadami – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;
 11. Adres miejsca przeznaczenia odpadów, a w przypadku przeznaczenia odpadów poza terytorium kraju również datę rozpoczęcia transportu, rodzaj środka transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów;
 12. Masę oraz rodzaj produktów i materiałów powstałych w wyniku przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego odzysk.

Karta ewidencji odpadów

Karta ewidencji odpadów (KEO) zawiera dodatkowo dwie, następujące informacje o:

 1. procentowej zawartości PCB w odpadzie, jeżeli odpad zawiera PCB;
 2. masie odpadów wytworzonych, odebranych, przyjętych, zagospodarowanych we własnym zakresie lub przekazanych.

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu (KPO) jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionego odbiorcy odpadów. Obowiązek wystawienia tej karty ciąży na wytwórcy odpadu – ma on obowiązek wypełnić i wystawić kartę w momencie przekazywania odpadów odbiorcy. KPO poza podanymi powyżej, zawiera dodatkowo następujące trzy informacje o:

 1. dacie i godzinie rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczenia do następnego posiadacza odpadów;
 2. numerach rejestracyjnych środków transportu odpadów stanowiących pojazd albo zespół pojazdów, w rozumieniu art. 2 pkt 31 i 49 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 3. numerach pojemników oraz numerze certyfikatu wymaganych dla składowania odpadów rtęci metalicznej – w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia.

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych, czyli na przykład niektórych odpadów medycznych zawiera ponadto następujące dane:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przekazuje odpad;
 2. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przejmuje odpad;
 3. informację o rodzaju prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży odpadów lub pośredniczenia w ich obrocie.

Jak wypełnić kartę ewidencji odpadów BDO?

Kartę ewidencji odpadów tworzy się i wypełnia tylko i wyłącznie w systemie BDO, na indywidualnym koncie danego podmiotu. Wpisów w BDO należy dokonywać na bieżąco, przy czym to stwierdzenie dla każdego rodzaju działalności może oznaczać co innego.

Utworzenie nowej karty ewidencji odpadów odbywa się za pomocą przycisku „+Nowa karta”. W interaktywnym formularz należy wprowadzić następujące dane:

 1. kod i rodzaj odpadu,
 2. zaznaczyć pole wyboru kod ex (jeśli dotyczy),
 3. rodzaj odpadu ex,
 4. zaznaczyć pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (jeśli dotyczy),
 5. rodzaj odpadu,
 6. gmina (w zakładce odpady komunalne),
 7. zakres działalności (unieszkodliwianie, odzysk, zbieranie odpadów, wytwarzanie odpadów),
 8. stan magazynowy na początek roku.

W wypełnianiu poszczególnych pól pomocą są wyszukiwarki oraz listy, z których wybieramy odpowiednie parametry.

Jak wypełnić kartę przekazania odpadów BDO?

Każdy wytwórca odpadów musi wystawić KPO. Wystawienie karty przekazania odpadów wykonuje się również za pomocą systemu BDO. Kartę przekazania odpadów tworzy się wyłącznie na jeden kod i rodzaj odpadów, przed rozpoczęciem transportu odpadów. Karta przekazania odpadów zawiera następujące sekcje:

 1. Informacje ogólne o karcie,
 2. Dane przekazującego odpady,
 3. Dane transportującego odpady,
 4. Dane przejmującego odpady,
 5. Informacje dotyczące odpadów,
 6. Informacje dodatkowe.

Tutaj także systemowy kreator w pewnym stopniu pomaga w wystawieniu KPO, jeśli jednak w firmie zależy nam na optymalizacji procesów związanych z formalnościami BDO, to warto rozważyć integrację systemu BDO z systemem TPO.

Przeczytaj także:

Umowa na odbiór odpadów medycznych – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym przepisom. Aby wyeliminować szkodliwy wpływ niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi, konieczne jest ich właściwe przechowywanie, oznaczanie, odbiór, transport...

Klasy i oznakowanie ADR w transporcie odpadów medycznych

Transport odpadów medycznych to kluczowy aspekt zarządzania w każdej placówce opieki zdrowotnej i nie tylko. Wymaga on szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego i środowiska. Właściwe klasyfikowanie i oznakowanie tych odpadów...

Niebezpieczne odpady medyczne – co się do nich zalicza i jakie są rodzaje?

Odpady niebezpieczne? Czym są? Gdzie je wyrzucać? Jakie są obowiązki w kwestii odpadów niebezpiecznych? W celu odpowiedzi na te pytania trzeba się cofnąć do aktu sporządzonego w 1957 roku w Genewie. Jest nim "Accord européen relatif au transport international des...

Dokumenty ADR – jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?

Każdy podmiot, który podczas swojej działalności wytwarza, przetwarza lub transportuje odpady medyczne niebezpieczne, musi znać i przestrzegać międzynarodowych przepisów ADR. Te zasady dotyczą zarówno firm przemysłowych, usługowych, jak i placówek medycznych, a ich...

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108