Klasy i oznakowanie ADR w transporcie odpadów medycznych

lut 5, 2024 | Blog

Transport odpadów medycznych to kluczowy aspekt zarządzania w każdej placówce opieki zdrowotnej i nie tylko. Wymaga on szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego i środowiska. Właściwe klasyfikowanie i oznakowanie tych odpadów zgodnie z umową ADR (fr. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także krokiem w kierunku bezpiecznego i odpowiedzialnego przewozu. Oto najważniejsze informacje w kwestii klasyfikacji i oznakowania ADR odpadów medycznych.

Klasy ADR – klasyfikacja

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zgodnie z tym dokumentem materiały niebezpieczne, które można przewozić, dzieli się na 13 klas ADR:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Oznakowanie ADR – odpady medyczne, klasa 6.2

Niebezpieczne odpady medyczne to takie odpady, które zawierają biologiczny czynnik chorobotwórczy, drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu Jak przechowywać odpady medyczne? – wymagania i procedury postępowania.

Niemniej, zgodnie z umową ADR odpady medyczne zalicza się głównie do klasy 6.2 – materiały zakaźne. W rozumieniu ADR są to materiały, o których wiadomo lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają drobnoustroje chorobotwórcze. Drobnoustroje chorobotwórcze są definiowane jako drobnoustroje (w tym bakterie, wirusy, riketsje, mykoplazmy, pasożyty i grzyby) oraz inne czynniki takie, jak priony, które mogą powodować choroby u ludzi lub u zwierząt.

Pojazd transportujący odpady medyczne kwalifikujące się do klasy ADR 6.2 powinien być oznakowany poniższą etykietą.

Ponadto ADR określa również odpowiednio grupy odpadów medycznych zakaźnych w klasie 6.2, które są opisane kodami UN:

 • I1 Materiały zakaźne dla ludzi – UN 2814
 • I2 Materiały zakaźne tylko dla zwierząt – UN 2900
 • I3 Odpady medyczne lub kliniczne – UN 3291
 • I4 Materiały biologiczne – UN 3373.

Kategorie odpadów medycznych zakaźnych a ADR

W umowie ADR dokładnie określono również kategorie, do których należy przypisać poszczególne materiały zakaźne.

Kategoria A: Obejmuje materiały zakaźne, które przewożone są w takiej postaci, że kontakt z nimi może spowodować inwalidztwo, zagrożenie życia lub chorobę śmiertelną, pojawiającą się u dotychczas zdrowych ludzi lub zwierząt.

Kategoria B: Obejmuje materiały zakaźne niespełniające warunków kategorii A. Materiały zakaźne kategorii B powinny być zaliczone do UN 3373.

Ponadto należy zaznaczyć, że odpady medyczne, które nie zawierają substancji zakaźnych lub innych substancji, które nie powodują chorób u ludzi lub zwierząt, nie podlegają przepisom ADR, chyba że spełniają kryteria klasyfikacyjne innych klas.

Określenie właściwej klasy, kategorii i numeru UN jest kluczowe we właściwej segregacji i obchodzeniu się z odpadami medycznymi zakaźnymi, ale nie tylko. To istotne dane do sporządzenia dokumentacji ADR, o której więcej pisaliśmy w artykule Dokumenty ADR – jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?

Współpraca z profesjonalną firmą

Zarządzanie odpadami medycznymi jest skomplikowanym procesem, który wymaga precyzyjnej wiedzy i ścisłego przestrzegania przepisów. Zrozumienie klas i oznaczeń ADR jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas transportu tych potencjalnie niebezpiecznych materiałów.

Zrozumienie i zastosowanie klas i oznaczeń ADR to tylko część równania. W zapewnieniu skuteczności całego procesu zarządzania odpadami medycznymi niezbędna jest współpraca z doświadczoną firmą specjalizującą się w transporcie odpadów medycznych zgodnie z postanowieniami ADR.

Mając na uwadze potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, wybór firmy TPO jako partnera z odpowiednim doświadczeniem, kwalifikacjami i wiedzą to decyzja gwarantująca wysoką jakość obsługi spedycyjnej i profesjonalne doradztwo.

Przeczytaj także:

Umowa na odbiór odpadów medycznych – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym przepisom. Aby wyeliminować szkodliwy wpływ niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi, konieczne jest ich właściwe przechowywanie, oznaczanie, odbiór, transport...

Niebezpieczne odpady medyczne – co się do nich zalicza i jakie są rodzaje?

Odpady niebezpieczne? Czym są? Gdzie je wyrzucać? Jakie są obowiązki w kwestii odpadów niebezpiecznych? W celu odpowiedzi na te pytania trzeba się cofnąć do aktu sporządzonego w 1957 roku w Genewie. Jest nim "Accord européen relatif au transport international des...

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów – poznaj znaczenie KEO i KPO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest uzupełniana danymi zbieranymi od jej użytkowników, którzy to są zobligowani do regularnego składania raportów. Jednym z pośrednich dokumentów powstających w wyniku tego...

Dokumenty ADR – jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?

Każdy podmiot, który podczas swojej działalności wytwarza, przetwarza lub transportuje odpady medyczne niebezpieczne, musi znać i przestrzegać międzynarodowych przepisów ADR. Te zasady dotyczą zarówno firm przemysłowych, usługowych, jak i placówek medycznych, a ich...

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108