REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TPO.PL

Definicje, które zostały użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego 
 2. Sprzedawca lub TPO – TPO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 94-029) przy ul. Wileńskiej 4/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000057083, NIP: 7292414627, REGON: 472284523, BDO 000037108, o kapitale zakładowym równym 50.000,00 zł
 3. Klient – osoba fizyczna (osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z produktów lub usług TPO
 4. Produkt – opakowania na odpady
 5. Serwis internetowy – serwis internetowy TPO dostępny pod adresem internetowym https://tpo.pl wraz jego subdomenami
 6. Formularz internetowy – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiającym dokonanie rejestracji
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiającym dokonanie zamówienia
 8. Umowa  – umowa sprzedaży lub świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny Produktu, zawierana pomiędzy Klientem, a TPO z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość
 9. Cennik – cennik Produktów / Usług dostępny na stronie Serwisu internetowego
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Serwisu internetowego (Formularza zamówienia), poczty elektronicznej lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
 11. Usługa – usługa transportu lub zbierania odpadów realizowana przez TPO na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie zawartej zgodnie z Regulaminem. 
 12. Podmiot zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy. 
 13. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, inny aniżeli ustawowo dzień wolny od pracy.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego pod adresem www.tpo.pl (zwany dalej „Sprzedawca”) jest firma TPO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 94-029) przy ul. Wileńskiej 4/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000057083, NIP: 7292414627, REGON: 472284523, BDO 000037108, o kapitale zakładowym równym 50.000,00 zł, tel. 609 201 986, e-mail: bok@tpo.pl
 2. Regulamin Serwisu internetowego określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, a także przez telefon, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i TPO oraz kwestie odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 1. TPO zobowiązuje się do świadczenia Usług lub sprzedaży Produktów na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. TPO informuje, że okresowo może zachodzić konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów telefonicznych, w trakcie których mogą występować czasowe utrudnienia w dostępie do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego. TPO dołoży wszelkich starań, by utrudnienia występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
 3. TPO z uwagi na wykorzystywanie do świadczenia usług sieci Internet, informuje o możliwym ryzyku dotyczącym ingerencji osób trzecich w transmisjach danych przesyłanych drogą elektroniczną pomiędzy TPO a Klientem.
 4. TPO nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec (tzw. siła wyższa).
 5. TPO jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 6. TPO jest zarówno osobą oferującą towary i usługi w ramach Serwisu internetowego jak i dostawcą internetowej platformy handlowej (Serwis internetowy), stąd w dalszej części Regulaminu nie dokonuje się rozdziału obowiązków związanych z umową zawieraną z Klientem pomiędzy osobę trzecią oferującą towary i usługi w ramach Serwisu internetowego a dostawcę internetowej platformy handlowej (Serwis internetowy).

Wymagania techniczne korzystania z serwisu internetowego

Korzystanie z Serwisu internetowego wiąże się z następującymi wymaganiami technicznymi po stronie Klienta: 

 1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu 
 2. Dostęp do poczty elektronicznej
 3. Przeglądarka internetowa Internet Explore, Firefox, Chrome, Opera, Safari
 4. Wyłączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz javascript 

Zasady zamawiania Produktu

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego, należy dokonać rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie TPO Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z TPO oraz ustala hasło umożliwiające dostęp do konta Klienta, w przypadku osób fizycznych Klient potwierdza swoją pełnoletność oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Klient może posiadać tylko jedno konto i może korzystać tylko z własnego konta. Podane przez Klienta dane muszą być prawdziwe i aktualne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku zmiany, poprzez Panel Klienta po zalogowaniu się na stronie TPO, lub wysyłając aktualizację danych na adres mail bok@tpo.pl. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient. 
 2. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie internetowym, w szczególności poprzez nieujawnienie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiającym zalogowanie się do jego konta w Serwisie internetowym lub pozostawieniem zalogowanym do swego konta w Serwisie internetowym, mimo że nie będzie z niego korzystał w danym momencie. 
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 4. TPO umożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego TPO (Formularz zamówień), poczty elektronicznej na adres bok@tpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 609 201 986. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego lub poczty elektronicznej można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 
 5. Proces zamówienia przez serwis internetowy zaczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia znajdującego się w zakładce „Zamów”. Klient wybiera:
 • rodzaj i ilość Produktów

oraz podaje:

 • dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. dane personalne oraz adres dostawy

TPO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku przekazania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych, nieprawdziwych informacji.

Po wyborze powyższych, Klient potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązuje się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty. 

 1. Proces zamówienia przez pocztę elektroniczną polega na ustaleniu w drodze mailowej:
 • Rodzaju i ilości Produktów

oraz podaje:

 • dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. dane personalne orz adres dostawy

TPO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku przekazania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych, nieprawdziwych informacji.

Po wyborze powyższych, Klient potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązuje się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty. 

TPO zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

 1. Proces zamówienia przez telefon polega na ustaleniu w drodze telefonicznej 
 • Rodzaju i ilości Produktów

oraz podaje:

 • dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. dane personalne oraz adres dostawy

TPO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku przekazania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych, nieprawdziwych informacji.

Po wyborze powyższych, Klient potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązuje się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty. 

 1. Aktualna oferta znajduje się na stronie www.tpo.pl.
 2. W przypadku gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT winien zgłosić taką chęć w momencie składania zamówienia informując o tym TPO przy składaniu zamówienia drogą mailową lub telefoniczną lub zaznaczyć taką opcję przy składaniu zamówienia przez serwis internetowy. Tym samym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczna na adres e-mail podany w zamówieniu.
 3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi przy składaniu zamówienia obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, przy składaniu zamówienia obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Realizacja zamówienia

 1. W przypadku zamówień złożonych i opłaconych do godziny 11:00 przed południem, realizacja zamówienia nastąpi od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia, a w innych wypadkach realizacja zamówienia nastąpi do trzeciego dnia roboczego. 
 2. Identyfikacja Klienta odbywa się za pomocą spersonalizowanego numeru Klienta, który umieszczany jest na etykiecie adresowej na torbie. 
 3. Po otrzymaniu zamówienia TPO wysyła Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi jego potwierdzenie albo w przeciągu 12 godzin od chwili otrzymania zamówienia przekazuje zastrzeżenia co do treści Zamówienia. Zamówienie zostaje potwierdzone, jeżeli zawiera dane pozwalające na identyfikację zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt, a Klient udzielił wszystkich wymaganych zgód.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Klientowi oświadczenia o przyjęciu Zamówienia.
 5. Umowa jest zawierana na czas określony i ulega wygaśnięciu z upływem okresu na jaki została zawiązana.
 6. TPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku: 
 • złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację,
 • bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, 
 • braku dokonania płatności za zakupiony produkt.
 • rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez TPO podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest o tym informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
 2. Dostawa Produktów jest płatna.
 3. W przypadku gdy zamówienie nie mogło być zrealizowane w pierwszym terminie z przyczyn niezależnych od TPO, TPO ustali wraz z Klientem nowy termin dostawy.
 4. TPO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu w przypadku braku możliwości lub znacznego utrudnienia dokonania dostawy Produktu z przyczyn niezależnych od TPO, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej.

Metody płatności

 1. Możliwe są następując formy dokonania płatności:
 • przelew internetowy – drogą online przez dostawcę płatności internetowych 
 • bezpośrednio na rachunek bankowy TPO: ING Bank Śląski SA
  24 1050 1461 1000 0023 6443 2209
 1. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od dnia dokonania potwierdzenia zamówienia, lecz nie później niż na 2 dni robocze poprzedzające pierwszy dzień realizacji zamówienia. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia. 
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest przekazać TPO potwierdzenie wykonania przelewu w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, lecz nie później niż do 2 dni roboczych poprzedzające pierwszy dzień realizacji zamówienia. 
 3. W przypadku akcji promocyjnej zamówienia muszą zostać opłacone w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia. 
 4. Za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie TPO albo dzień przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF pocztą elektroniczną na adres bok@tpo.pl
 5. Jeżeli wpłata dokonana przez konsumenta na rachunku bankowym TPO będzie zaksięgowana po godzinie 14.00, paragon fiskalny zostanie wystawiony z tego tytułu następnego dnia roboczego. 

Konkursy, regulaminy lub rabaty

 1. TPO może organizować konkursy, promocje oraz może udzielać rabatów na Produkty lub Usługi, przy czym za każdym razem będzie to realizowane w oparciu o odrębne regulaminy. 
 2. Jeżeli inaczej w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, nie zastrzeżono promocje, rabaty lub kody rabatowe nie łączą się ze sobą.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Czas na zwrot liczony jest od momentu wydania Produktu (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
 3. Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną (poprzez e- mail) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Konsument może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od Umowy.
 5. W momencie odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 6. Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt niezwłocznie, a na pewno nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy w stanie w jakim Produkt dostarczono Klientowi
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, jaką poniósł Konsument za Produkt do momentu jego otrzymania.
 8. Zwrot środków dokonany jest w ten sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności, na wyraźne życzenie Konsumenta sposób ten może zostać zmieniony.
 9. Koszty zwrotu Produktu pokrywane są w całości przez Konsumenta- zgodnie ze stawkami wybranego przewoźnika. 

Zablokowanie lub usunięcie konta

 1. TPO może zablokować konto Klienta w Serwisie internetowym w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu. 
 2. Zablokowanie przez TPO konta Klienta w Serwisie internetowym, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwość korzystania z Serwisu. Przy czym, zablokowanie przez TPO konta Klienta w Serwisie internetowym, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia. 
 3. Klient może w każdym czasie wrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie internetowego. TPO zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
 4. TPO może także usunąć konto Klienta z serwisu internetowego w przypadku, gdy Klient:

– pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin;

– Klient nie korzystał z Serwisu internetowego w okresie ostatnich 3 trzech lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.

 1. Usunięcie konta Klienta z Serwisu internetowego powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta. 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje Prawo do złożenia reklamacji zakupionego Produktu jeżeli okaże się on niezgodny bądź będzie posiadał wady. 
 2. Klient składa reklamację drogą e- mailową, na adres bok@tpo.pl
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawarte były takie informacje, jak: dane Klienta składającego reklamację, opis wady, w jakich okolicznościach wystąpiła bądź mogła wystąpić oraz żądanie Klienta związane z wadą Produktu. 
 4. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się (e-mailowo bądź telefonicznie) ze Sprzedawcą. 
 5. Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie- nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 6. W sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie: przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku Klienta będącego konsumentem lub  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku innych osób przepisy księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest TPO.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym celów, zakresu, podstaw i zasad ich przetwarzania wskazane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu internetowego. 

Prawa autorskie

 1. Serwis internetowy i jego poszczególne elementy podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient nie jest uprawniony do kopiowania Serwisu internetowego, z wyjątkiem przypadków, w których zachowanie takie jest dopuszczalne na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Postanowienie końcowe

 1. TPO jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym zmian związanych z wystąpieniem: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany w Regulaminie są wiążące dla Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o dokonanych zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 3. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia od Umowy w razie wprowadzenia zmian do Regulaminu w zakresie powstania nowych opłat lub zwiększenia się już istniejących. Oświadczenie te powinno być przesłane dla swej ważności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ….. lub pisemnie na adres: TPO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 94-029), ul. Wileńska 4/8, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta o wprowadzeniu zmian do regulaminu w zakresie powstania nowych opłat lub zwiększenia się już istniejących. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.