Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych i sposób ich utylizacji

paź 6, 2023 | Blog

Zarządzanie odpadami medycznymi, w tym weterynaryjnymi, jest kluczowym elementem działalności gabinetów weterynaryjnych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są kategorie odpadów weterynaryjnych, a także jak właściwie i bezpiecznie zarządzać tymi produktami. Ta wiedza jest niezbędna dla lekarzy weterynarii oraz pracowników gabinetów weterynaryjnych, aby byli świadomi swoich obowiązków i znali najlepsze praktyki w zakresie zarządzania odpadami weterynaryjnymi.

Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych – rozporządzenie

Klasyfikacja odpadów medycznych i weterynaryjnych w Polsce jest ściśle regulowana prawnie. Wynika to z konieczności zapewnienia ochrony zdrowia publicznego i środowiska. Odpady te obejmują różnego rodzaju materiały powstające podczas diagnozy, leczenia czy immunizacji zwierząt, takie jak zużyte igły, opatrunki, rękawice jednorazowe czy zwierzęce tkanki.

Rozporządzenie określa dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania i warunki magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Odpady te są klasyfikowane wg kodów.

Wytyczne dotyczące zarządzania odpadami medycznymi, w tym weterynaryjnymi precyzuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2021 roku poz. 779, 784, 1648 i 2151). Szczegółowe przepisy wskazane są również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Lekarze weterynarii oraz osoby pracujące w gabinetach weterynaryjnych powinny znać treść tych dokumentów, aby prawidłowo wykonywać obowiązki związane z zarządzaniem odpadami weterynaryjnymi. Niemniej pigułkę wiedzy na temat ich segregacji i przechowywania można odnaleźć w artykule: Segregacja odpadów medycznych – ważne zasady i rozporządzenie. W tekście tym znajdują się informacje o kolorach worków i pojemników na odpady weterynaryjne (medyczne), a także szczegółowe wytyczne na temat temperatury ich składowania.

Kategorie odpadów weterynaryjnych – kody

Dokonanie prawidłowej klasyfikacji odpadów to ważny element procesu, który obejmuje także szczegółową ewidencję generowanych odpadów, ich rodzaju, ilości i sposobu utylizacji. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że odpady weterynaryjne są odpowiednio klasyfikowane i utylizowane.

Rodzaje odpadów weterynaryjnych

1) zakaźne o kodach:

 • 180102 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania
 • 180103 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.
 • 180180 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych.
 • 180182 – Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

2) niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodach:

 • 180106 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.
 • 180108 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
 • 180110 – Odpady amalgamatu dentystycznego.

3) inne niż niebezpieczne o kodach:

 • 180101 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki.
 • 180104 – Inne odpady niż wymienione w 180103 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy).
 • 180107 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180106.
 • 180109 – Leki inne niż wymienione w 180108.
 • 180181 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 180180.

Spośród tych wszystkich odpadów medycznych, weterynaryjne najczęściej będą znajdować się w kategoriach 180202, 180205, 180207, 180201, 180203, 180206, 180208.

Utylizacja i transport odpadów weterynaryjnych

Gabinety weterynaryjne zobowiązane są do prawidłowej utylizacji odpadów weterynaryjnych. To złożony proces. Dlatego w tym celu współpracują z firmami unieszkodliwiającymi oraz transportującymi te produkty. Po odpowiednim posegregowaniu i odseparowaniu odpadów kolejnym krokiem jest ich transport do miejsca utylizacji.

Usługi w tym zakresie świadczy firma TPO. Prowadzimy bezpieczną i zgodną z prawem działalność. Posiadamy wszelkie uprawnienia umożliwiające nam transport odpadów weterynaryjnych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie sprawia, że jesteśmy kompleksowym partnerem gabinetów weterynaryjnych, wspierając ich nie tylko fizycznie, ale również merytorycznie.

Każdy tego typu podmiot ma obowiązek sporządzania sprawozdań BDO. Ten obowiązek zleca nam wiele gabinetów, dzięki czemu mogą być one spokojne, że dokumenty wypełnione są rzetelnie i nie wymagają korekt. Zdarza się jednak, że firmy samodzielnie sporządzające BDO zostają wezwane do poprawienia uchybień. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu: Sprawozdanie BDO – na czym polega i jak zrobić korektę?

Przeczytaj także:

Co to jest numer BDO i kogo dotyczy rejestracja? Podstawowe informacje

Co to jest BDO? Kto musi się zainteresować tym skrótem? To baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która to zawiera rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Opisywany rejestr jest...

Kody odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym

Gabinety stomatologiczne w wyniku świadczonych usług opieki dentystycznej generują różnego rodzaju odpady medyczne. Te natomiast wymagają szczególnej uwagi, ze względu na niebezpieczną specyfikę i potencjalne ryzyko przenoszenia różnych chorobotwórczych...

Odpady medyczne w salonie kosmetycznym — co do nich zaliczamy?

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 3 ust. 8 odpady medyczne, to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Co oczywiste takie odpady wytwarzają...

Jak przechowywać odpady medyczne? – wymagania i procedury postępowania

Zarządzanie odpadami medycznymi to kwestia, która mieści się nie tylko w granicach prawa i etyki, ale wpływa również na sferę ekologiczną. Odpady medyczne, takie jak igły, strzykawki czy opatrunki, wymagają specjalnej segregacji, przechowywania i utylizacji....

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Wileńska 4/8
94-029 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108