Kody odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym

lis 29, 2023 | Blog

Gabinety stomatologiczne w wyniku świadczonych usług opieki dentystycznej generują różnego rodzaju odpady medyczne. Te natomiast wymagają szczególnej uwagi, ze względu na niebezpieczną specyfikę i potencjalne ryzyko przenoszenia różnych chorobotwórczych drobnoustrojów. Wiąże się to z odpowiednią segregacją, przechowywaniem i utylizacją. Regulują to stosowne rozporządzenia, a odpowiednie gospodarowanie odpadami jest jednym z nieodłącznych elementów prowadzenia gabinetu stomatologicznego.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym

W ogólnym ujęciu odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym można podzielić na następujące grupy:

 • odpady ostre,
 • materiał zakaźny,
 • odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne,
 • pozostałe odpady gospodarczo-bytowe.

Do pierwszej grupy – odpadów ostrych – zaliczamy wszelkiego rodzaju ostrza, wiertła, igły, pilniki, miazgociągi itp. Kiedy te narzędzia stają się odpadem medycznym, należy je niezwłocznie umieścić w pojemniku o twardych ściankach, które zapobiegają przekłuciu lub przebiciu.

Kolejna grupa to materiał zakaźny, który może stanowić źródło zakażenia dla innych osób. W tym miejscu należy zaznaczyć, że każdy materiał zakaźny, który jest jednocześnie odpadem ostrym, należy umieszczać w pojemniku na odpady ostre.

Odpady niebezpieczne to, chociażby leki, pozostałości materiałów do wypełnień, cementy i podkłady dentystyczne i inne materiały chemiczne stosowane w gabinetach stomatologicznych.

Odpady gospodarczo-bytowe to już grupa, do której należą nieco bardziej „powszechne” śmieci, czyli różnego rodzaju opakowania (foliowe, papierowe), czy chociażby odpady po sprzątaniu, które nie kwalifikują się do żadnej z powyższych grup.

Kody odpadów medycznych – rozporządzenie

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, poprzez art. 4 ust. 3, który brzmi: „Minister właściwy do spraw klimatu określił, w drodze rozporządzenia, katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów”, wprowadza Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Można w nim znaleźć katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Odpady podzielono na grupy ze względu na źródło ich powstawania oraz ich właściwości. Kody odpadów medycznych, w tym kody odpadów medycznych w stomatologii należą do grupy 18, czyli kody odpadów medycznych mające zastosowanie w stomatologii rozpoczynają się od liczby 18. Powyższe Rozporządzenie definiuje je w następujący sposób: „odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)”.

Klasyfikacja odpadów medycznych – kody

Jak już wyjaśniliśmy, kody odpadów medycznych w stomatologii należą do grupy 18. Możemy je podzielić na trzy grupy:

Zakaźne o kodach:

  • 18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania.
  • 18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.
  • 18 01 80 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych.
  • 18 01 82 – Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodach:

  • 18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.
  • 18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
  • 18 01 10 – Odpady amalgamatu dentystycznego.

Inne niż niebezpieczne o kodach:

  • 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki.
  • 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy).
  • 18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06.
  • 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08.
  • 18 01 81 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.

Spośród tych kodów odpadów medycznych, w stomatologii najczęściej będą spotykane następujące kody: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 10.

Utylizacja i transport odpadów stomatologicznych

Segregację i tymczasowe przechowywanie odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym należy dokonywać z wykorzystaniem worków i pojemników, które są dostępne w naszym sklepie. Podział ze względu na kolor worka/pojemnika wygląda następująco:

 • Pojemniki i worki czerwone – do nich należy wrzucać odpady medyczne zakaźne (18 01 02, 18 01 03, 18 01 80 i 18 01 82), z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach.
 • Pojemniki i worki żółte – do nich należy wrzucać odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne (18 01 06, 18 01 08 i 18 01 10), z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach.
 • Pojemniki i worki inne niż czerwone i żółte – mogą posłużyć do składowania odpadów innych niż niebezpieczne (18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81).

Gabinety stomatologiczne są zobowiązane do prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi rozporządzeniami utylizacji odpadów medycznych. Między innymi dlatego znajomość kodów odpadów medycznych w stomatologii jest tak istotna. Wszystko to składa się na proces, w którym wsparcie zewnętrznej firmy jest nieocenione. TPO świadczy w tym zakresie usługi już od wielu lat, obsługując także gabinety stomatologiczne. Poza transportem i utylizacją świadczymy również usługi w zakresie sprawozdań BDO.

Przeczytaj także:

Umowa na odbiór odpadów medycznych – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym przepisom. Aby wyeliminować szkodliwy wpływ niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi, konieczne jest ich właściwe przechowywanie, oznaczanie, odbiór, transport...

Klasy i oznakowanie ADR w transporcie odpadów medycznych

Transport odpadów medycznych to kluczowy aspekt zarządzania w każdej placówce opieki zdrowotnej i nie tylko. Wymaga on szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego i środowiska. Właściwe klasyfikowanie i oznakowanie tych odpadów...

Niebezpieczne odpady medyczne – co się do nich zalicza i jakie są rodzaje?

Odpady niebezpieczne? Czym są? Gdzie je wyrzucać? Jakie są obowiązki w kwestii odpadów niebezpiecznych? W celu odpowiedzi na te pytania trzeba się cofnąć do aktu sporządzonego w 1957 roku w Genewie. Jest nim "Accord européen relatif au transport international des...

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów – poznaj znaczenie KEO i KPO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest uzupełniana danymi zbieranymi od jej użytkowników, którzy to są zobligowani do regularnego składania raportów. Jednym z pośrednich dokumentów powstających w wyniku tego...

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108