Co to jest numer BDO i kogo dotyczy rejestracja? Podstawowe informacje

lis 29, 2023 | Blog

Co to jest BDO? Kto musi się zainteresować tym skrótem? To baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która to zawiera rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Opisywany rejestr jest prowadzony od 2018 roku i jest dostępny dla każdego obywatela. Firmy ujęte w rejestrze są zobowiązane do regularnego raportowania do bazy danych informacji o odpadach. A kogo konkretnie dotyczy ta baza? Zobaczmy.

BDO rejestracja — na wniosek lub z urzędu

Rejestracja na wniosek i obowiązek cyklicznego raportowania do bazy BDO spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach, co do których ma zastosowanie któryś z zapisów z poniższych ustaw:

Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Do takich podmiotów zalicza się:

 • wprowadzających na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a do w/w ustawy tj.: oleje smarowe, mieszanki olejowe, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane opony pneumatyczne (stosowane m.in. w motocyklach, rowerach, samochodach osobowych i ciężarowych),
 • prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z tych produktów,
 • organizacje odzysku zajmujące się tymi produktami,
 • dokonujących eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z tych produktów w celu poddania ich odzyskowi, lub recyklingowi.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Do takich podmiotów zalicza się:

 • wprowadzających pojazdy,
 • prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzących stacje demontażu,
 • prowadzących strzępiarki.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

Do takich podmiotów zalicza się:

 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele,
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzących zakłady przetwarzania,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Do takich podmiotów zalicza się:

 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmioty pośredniczące.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Do takich podmiotów zalicza się:

 • organizacje odzysku opakowań,
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach,
 • eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • organizacje samorządu gospodarczego,
 • przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Do takich podmiotów zalicza się:

 • prowadzących przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie,
 • transportujących odpady,
 • sprzedających odpady lub pośredniczących w ich obrocie,
 • prowadzących zakłady recyklingu statków,
 • wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów z wyłączeniem posiadaczy odpadów posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów (podmioty te wpisywane są do Rejestru BDO z urzędu).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do takich podmiotów zalicza się:

 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
 • podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Drugą grupą są podmioty wpisywane do rejestru BDO z urzędu przez Marszałka odpowiedniego województwa. W skład tej grupy wchodzą przedsiębiorcy, którzy:

 1. Uzyskali pozwolenie zintegrowane.
 2. Uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
 3. Uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
 4. Uzyskali decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 5. Uzyskali koncesję na podziemne składowanie odpadów.

Numer BDO — co to jest?

W tym miejscu możemy przejść do informacji zawartych w art. 54 ustawy o odpadach. Jest w nim mowa o indywidualnym numerze rejestrowym. To unikalny numer przypisany wyłącznie do jednego podmiotu.

A jak sprawdzić numer BDO naszej firmy? W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki na stronie systemu BDO, która znajduje się w zakładce – Rejestr podmiotów. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie zarejestrowanych podmiotów po różnych kryteriach, między innymi po numerze NIP lub po nazwie firmy. 

Numer BDO jest o tyle istotny, że podmioty go posiadające są zobowiązane do posługiwania się tym numerem w obrocie. Obowiązek ten określa art. 63 ustawy o odpadach, gdzie zapisano zobowiązanie, by umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Nie uściślono konkretnie i dokładnie o jakie dokumenty chodzi, ale zasadnym wydaje się umieszczanie numeru BDO na fakturach sprzedaży.

Obowiązki przedsiębiorcy związane z BDO

Wszystkie firmy z wystawioną Kartą Przekazania Odpadu (KPO) mają obowiązek złożenia sprawozdania do BDO. W tym miejscu należy zaznaczyć, że obowiązek ten jest konieczny, tylko wtedy, gdy dana firma w roku kalendarzowym rzeczywiście wytworzyła odpady.

Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorców wpisanych do rejestru BDO jest uiszczanie jednorazowej opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Wysokość tej drugiej jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa — mniejsza dla mikroprzedsiębiorców i większa dla pozostałych podmiotów. Należy pamiętać, że opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

BDO a integracja z systemem TPO

Liczba procedur związanych z BDO może być przytłaczająca. Tyczy się to w szczególności małych przedsiębiorców, ale nie tylko. Dlatego w firmie TPO wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku, oferując integrację konta BDO z naszym systemem. Przekłada się to między innymi na automatyczne generowanie kart przekazania odpadów, co jest znaczną oszczędnością czasu.

 

Przeczytaj także:

Umowa na odbiór odpadów medycznych – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym przepisom. Aby wyeliminować szkodliwy wpływ niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi, konieczne jest ich właściwe przechowywanie, oznaczanie, odbiór, transport...

Klasy i oznakowanie ADR w transporcie odpadów medycznych

Transport odpadów medycznych to kluczowy aspekt zarządzania w każdej placówce opieki zdrowotnej i nie tylko. Wymaga on szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego i środowiska. Właściwe klasyfikowanie i oznakowanie tych odpadów...

Niebezpieczne odpady medyczne – co się do nich zalicza i jakie są rodzaje?

Odpady niebezpieczne? Czym są? Gdzie je wyrzucać? Jakie są obowiązki w kwestii odpadów niebezpiecznych? W celu odpowiedzi na te pytania trzeba się cofnąć do aktu sporządzonego w 1957 roku w Genewie. Jest nim "Accord européen relatif au transport international des...

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów – poznaj znaczenie KEO i KPO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest uzupełniana danymi zbieranymi od jej użytkowników, którzy to są zobligowani do regularnego składania raportów. Jednym z pośrednich dokumentów powstających w wyniku tego...

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108