24 stycznia 2018 r. uruchomiona została przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzona przez marszałków województw, elektroniczna Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO), o której mowa w ustawie o odpadach. Wpisowi do rejestru stanowiącego element BDO podlegają podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami, m.in. wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wytwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru BDO. Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu na podstawie wniosku złożonego przez wytwórcę odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

Wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Marszałek województwa dokonuje wpisu po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto, do którego przypisany jest indywidualny numer rejestrowy BDO.

Podmioty prowadzające działalność w zakresie wyłącznie wytwarzania odpadów, nie podlegają opłacie rejestrowej BDO ani opłacie rocznej BDO, tym samym rejestracja oraz późniejsze administrowanie konta w tym zakresie nie jest obarczone opłatami. 

Naruszenie – Administracyjną karę pieniężną wymierza się za prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów przez podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, bez wymaganego wpisu do rejestru BDO. 

Sankcja karne – Kara pieniężna za ww. naruszenie, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

TPO sp. z o.o. umożliwia Klientom, z którymi rozpoczyna współpracę, skorzystanie z usług wpisu do rejestru BDO w imieniu Klienta. Zespół specjalistów TPO zapewnia poprawne przygotowanie i złożenie wniosku o wpis do rejestru, dzięki czemu nie będą Państwo musieli angażować się w uzupełnienie formularza oraz złożenie wniosku. Umożliwi to sprawną realizację obowiązku rejestracji w BDO.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami).

KONTAKT

„TPO” Sp. z o.o. ul. Wileńska 4/8 94-029 Łódź NIP: 729-24-14-627 REGON: 472284523

WIĘCEJ

INFORMACJE

Polityka Prywatności