Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza, m.in. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych – bez względu na ilość wytwarzanych odpadów w okresie roku.

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów

Sprawozdania należy przygotować i złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO). 

Roczne sprawozdanie zawiera m.in.:

– numer rejestrowy BDO,

– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,

– numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile został nadany,

masie i rodzajach wytworzonych odpadów.

Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli z weryfikacji wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem platformy BDO do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty (maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania). W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.

Naruszenie – Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, podlega karze grzywny.

Sankcja karna – Grzywna za ww. naruszanie wynosi od 20 zł do 5000 zł.

TPO sp. z o.o. umożliwia Klientom, z którymi współpracuje, skorzystanie z usług przygotowania oraz złożenia rocznego sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Zespół specjalistów TPO zapewnia poprawne przygotowanie sprawozdania, dzięki czemu nie będą Państwo musieli angażować się w uzupełnienie sprawozdania oraz wykonywania ewentualnych korekt, umożliwi to poprawną i wygodną realizację obowiązku sprawozdawczości, a tym samym uniknięcie sankcji karnych. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami).

KONTAKT

„TPO” Sp. z o.o. ul. Wileńska 4/8 94-029 Łódź NIP: 729-24-14-627 REGON: 472284523

WIĘCEJ

INFORMACJE

Polityka Prywatności