Posiadacz odpadów, m.in.: wytwórca odpadów medycznych i weterynaryjnych, jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. 

Ewidencję odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

– karty przekazania odpadów (KPO), 

– karty ewidencji odpadów (KEO). 

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów (KPO) prowadzą podmioty, które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie, m.in.: 18 01 03, 18 01 02, 18 02 02, 18 01 06, 18 01 08, 18 02 05;
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie, m.in. 18 01 04, 18 01 07, 18 02 03 .

Dokumenty ewidencji odpadów, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Naruszenie – Administracyjną karę pieniężną wymierza się za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

Sankcja karna – Kara pieniężna za ww. naruszenie, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

TPO sp. z o.o. zapewnia swoim Klientom bezpłatne prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów w oparciu o KPO, wymaga to jedynie integracji konta BDO Klienta z kontem BDO TPO. Wówczas Klienci nie muszą samodzielnie generować KPO przed odbiorem odpadów, a cały proces odbioru odpadów ewidencjonowany na koncie BDO Klienta, prowadzony jest automatycznie. Klienci, którzy wytwarzają ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych, np. 18 01 03, 18 02 02 rocznie, mają możliwość skorzystania z dodatkowej usługi prowadzenia pełnej ewidencji odpadów medycznych i weterynaryjnych w oparciu o KPO i KEO. Skorzystanie ze wsparcia Zespołu TPO w tym zakresie, zapewni Państwu poprawną i wygodną realizację obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów medycznych, a tym samym uniknięcie sankcji karnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)

KONTAKT

„TPO” Sp. z o.o. ul. Wileńska 4/8 94-029 Łódź NIP: 729-24-14-627 REGON: 472284523

WIĘCEJ

INFORMACJE

Polityka Prywatności