Kody odpadów medycznych – katalog

Przypominamy, że 03 stycznia 2020 r. wprowadzono nowe rozporządzenie w sprawie katalogu kodów odpadów. Zawiera ono również kody odpadów medycznych. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2020 r.

Nowe rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. – katalog kodów odpadów

Zmian w kodach odpadów dokonano na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579). Wprowadzono podział ze względu na:

Podziału dokonano przede wszystkim ze względu na źródło ich powstawania.

Kody odpadów medycznych i weterynaryjnych

Odpady medyczne oraz weterynaryjne mają przypisany kod odpadu rozpoczynający się cyfrą 18. Wyjątek stanowią jednak odpady kuchenne oraz restauracyjne, które nie są związane z opieką zdrowotną czy weterynaryjną.

Odpady medyczne:

Szczegółowy wykaz kodów, grup i rodzajów odpadów sporządzony na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 03 stycznia 2020 r. (poz.10) w sprawie katalogu odpadów zamieszczamy poniżej.

Pierwsze dwie cyfry to kod odpadu to grupa  – czyli źródło powstania odpadów. Kolejne dwie cyfry napisane razem pierwszymi określają podgrupę odpadów. Natomiast sześciocyfrowy kod identyfikuje rodzaj odpadów.

18 – odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych, niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01 – odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej,

18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy sadzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłaczeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 – inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* – odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81 – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82 – pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Odpady weterynaryjne

18 02 – odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03 – inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 – leki inne niż wymienione w 18 02 07

Wszystkie odpady niebezpieczne są  oznaczone dodatkowo indeksem górnym. Oznaczenie to przedstawia gwiazdkę „*” , która zamieszczona jest przy kodzie odpadu chyba, że zastosowane są przepisu art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Najważniejsze informacje dotyczące kodów odpadów można znaleźć w linku do rozporządzenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010