TPO

Let's keep our world clean!

Szanowni Państwo

informujemy, iż opublikowany w dniu 31.12.2019 projekt o odpadach i
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiera nowelizację tej ustawy,
która zakłada:
- wprowadzenie możliwości prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku
awarii systemu BDO
- dopuszcza prowadzenie papierowej ewidencji zamiast elektronicznej do dnia
30 czerwca 2020 roku.

W najbliższym czasie planujemy integrację naszego systemu informatycznego z
Państwa profilem BDO. Dzięki temu będziemy mogli w Państwa imieniu wystawiać
elektroniczne Karty Przekazania Odpadów podczas odbioru odpadów.

Obecnie czekamy jedynie na opinie prawną wskazującą na prawidłowość takiego
rozwiązania oraz brak negatywnych konsekwencji z tego tytułu po Państwa
stronie.,

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tylko wytwórca odpadów
- czyli Państwo, (poza wypadkiem przewidzianym w art. 28 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach), może wystawiać Karty Przekazania Odpadów.

Po uzyskaniu ww. opinii niezwłocznie poinformujemy Państwa o dalszych
działaniach we wskazanym zakresie.

Z poważaniem, 
 
line