TPO

Let's keep our world clean!

Szanowni Państwo

zgodnie z umową wiążącą Państwa z TPO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka)
obciąża Państwa obowiązek należytego przygotowania odpadów odbieranych przez
Spółkę, w tym przede wszystkim umieszczanie ich w odpowiednich opakowaniach
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (dalej: Rozporządzenie).

W związku z powtarzającymi się przypadkami nieprzestrzegania ww. obowiązków
wynikających z Rozporządzenia, w tym umieszczenia odpadów medycznych o ostrych
końcach i krawędziach w nieodpowiednich pojemnikach oraz nieprawidłowego
oznaczania pojemników na odpady medyczne, wskazujemy, że:
- zgodnie z $ 3 ust. 5 Rozporządzenia odpady medyczne o ostrych końcach i
krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego
użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na
przekłucie lub przecięcie,
- zgodnie z $ 6 ust. 1 Rozporządzenia pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w
miejscu ich powstawania posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:


1. kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
2. nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
3. numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
4. numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej, wraz z podaniem organu rejestrowego;
5. datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
6. datę i godzinę zamknięcia

Brak stosowania się przez Państwa do wymogów wynikających z Rozporządzenia, w
tym w szczególności do wynikających z $ 3 ust. 5 oraz $ 6 ust. 1 Rozporządzenia,
spowoduje odmowę odbioru odpadów przez Spółkę, a w przypadku uszkodzenia ciała
pracowników lub zleceniobiorców Spółki odpadami medycznymi, które zostały
umieszczone w niewłaściwych pojemnikach, w sposób niezgodny z Rozporządzeniem,
będziecie Państwo obciążani poniesionymi przez Spółkę kosztami profilaktycznego
leczenia poekspozycyjnego na skutek styczności z ludzkim wirusem niedoboru
odporności (HIV) (por. art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

 
 
line