TPO

Let's keep our world clean!

Szanowni Państwo

niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579), z
dniem 6 września 2019 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach - w zakresie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów
medycznych i weterynaryjnych.

W zakresie zmian dokonanych ww. ustawą nowelizującą m. in. uchylono art. 95 ust. 4 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a tym samym od dnia 6 września 2019 r. zniesiony został
obowiązek wydawania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie na wniosek wytwórcy
odpadów. Uchylony został też art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z
którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami
medycznymi oraz zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi jest dokument potwierdzający
unieszkodliwienie odpadów (DPU).

Po wejściu w życie powyższych zmian, dokumentem potwierdzającym przekazanie zakaźnych
odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest wyłącznie karta przekazania
odpadów.

W związku z powyższymi zmianami, z przykrością informujemy, że TPO Sp. z o.o. nie może już
wydawać Państwu dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów (DPU), gdyż
podmiot unieszkodliwiający odpady od Państwa odbierane zaprzestał ich wydawania wobec braku
obowiązku do sporządzania tych dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz w związku z pozbawianiem tych dokumentów znaczenia w gospodarce odpadami
medycznymi oraz weterynaryjnymi.

 
 
line